יום ב', יט’ בתמוז תשע”ט
11:55 (24/02/11) עורך ראשי

מושגים ביהדות גליון מספר 12 תפילה(המשך) א. עלות השחר הזמן הקובע את תחילת היום לעניין קיום מספר מצוות, והוא - האור הראשון המתחיל להתנוצץ במזרח לפני עלות השמש. זמן זה חשוב לכמה נושאים בהלכה, והוא מופיע בלוחות השנה המציינים את זמני היום. ב. הנץ החמה הרגע בו רואים את קצה גלגל השמש מעל לאופק. זמן זה חשוב לעניין קביעת זמן תפילת שחרית ולעוד נושאים בהלכה, והוא מופיע בלוחות השנה המציינים את זמני היום (וראה להלן - תפילת ותיקין). ג. תפילת ותיקין ה"ותיקין" היו אנשים בעלי מידת הענווה שחיבבו את המצוות . בין השאר, הם הקפידו לסיים את קריאת שמע וברכותיה עם הנץ החמה, ומיד סמכו לה את תפילת שמונה עשרה, ככתוב: "יראוך עם שמש" (תהילים ע"ב, ה), כלומר: שעם השמש - יראוך. גם כיום, יש המקפידים להתפלל תפילת שחרית בשעה מוקדמת זו. ד. עשרה בטבת 1. היום בו החל נבוכדנאצר מלך בבל את המצור על ירושלים, לפני חורבן בית המקדש הראשון (מלכים ב' כ"ה, א'-ג'). מסיבה זו, יום זה נקבע לדורות כיום צום, הנקרא "צום העשירי" (זכריה ח', י"ט), כי חודש טבת הוא החודש העשירי מניסן. הוא אחד מ-4 תעניות הציבור הנהוגות בשנה. 2. הרבנות הראשית לישראל קבעה תאריך זה כיום הקדיש הכללי, בו אומרים קדיש לעילוי נשמת קדושי השואה שיום מותם אינו ידוע. ה. תרגום השבעים תרגום התורה ליוונית שנעשה על ידי 72 זקנים מירושלים, לפי דרישת תלמי מלך מצרים, בתקופת בית המקדש השני. על פי המסורת היה זה בח' בטבת, והיה יום זה קשה ומר לישראל כמו היום בו נעשה העגל. מושגים ביהדות גליון מספר 13 א. תפילת מנחה אחת מ-3 התפילות הנאמרות בכל יום. זמנה - לפנות ערב. על פי המסורת יצחק אבינו תיקן אותה, והיא כנגד קורבן התמיד של בין הערביים. 1. מנחה גדולה - הזמן בו הקריבו את קורבן התמיד בערב פסח שחל בשבת, והוא חצי שעה (זמנית) לאחר חצות היום, כלומר: שש וחצי שעות (זמניות) מתחילת היום. לכן מי שהתפלל מנחה משעה זו – יצא ידי חובה. 2. מנחה קטנה - תחילת זמן תפילת מנחה לכתחילה. בזמן הזה הקריבו את קורבן התמיד של בין הערביים, והוא תשע וחצי שעות (זמניות) מתחילת היום [או שעתיים וחצי (זמניות) לפני הלילה]. 3. פלג המנחה - מחצית (פלג) הזמן ממנחה קטנה עד תחילת הלילה, וזה שעה ורבע (זמנית) לפני הלילה [או עשר ושלושת-רבעי שעות (זמניות) מתחילת היום]. זמן זה קובע למספר נושאים בהלכה. [שעה זמנית = החלק ה-12 מהיום, המחושב מהנץ החמה ועד שקיעת החמה, ויש המחשבים זאת מעלות השחר ועד צאת הכוכבים]. ב. בין הערביים פרק הזמן מחצות היום, שאז השמש מתחילה לנטות למערב, ועד שקיעת החמה. זמן זה קובע לעניין קורבן התמיד, הדלקת הנרות במנורה, הקטרת הקטורת, שחיטת קרבן הפסח ועוד. ג. שקיעת החמה הזמן בו עיגול השמש יורד ונעלם באופק (וראה -צאת הכוכבים). זמן זה קובע לכמה נושאים בהלכה, וניתן למוצאו בלוחות השנה המציינים את זמני היום. ד. בין השמשות פרק הזמן משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים. זמן זה הוא ספק יום ספק לילה, לכן מחמירים בו בענייני הלכה מהתורה, ומקילים בו בענייני הלכה מדרבנן. מושגים ביהדות גליון מספר 14 א. צאת הכוכבים תחילת הלילה, לאחר יציאת 3 כוכבים [בערך 20 דקות לאחר שקיעת החמה (וראה לעיל)]. זמן זה קובע להלכה במספר נושאים, וניתן למוצאו בלוחות השנה המציינים את זמני היום. ב. תפילת ערבית תפילת הערב, זמנה לכתחילה מצאת הכוכבים ועד חצות הלילה, ובדיעבד עד עלות השחר. על פי המסורת תיקן אותה יעקב אבינו, והיא כנגד החלבים והאמורים (חלקים מהקורבן), שהוקטרו על המזבח במשך כל הלילה. בעבר תפילה זו היתה רשות, וכיום היא תפילת חובה. היא מכונה גם מעריב. ג. תפילת מוסף תפילה הנאמרת לאחר תפילת שחרית והקריאה בתורה, בשבת, חגים וראשי- חודשים. חכמים תיקנוה כזכר לקרבן מוסף, שהוקרב בבית המקדש לאחר קורבן התמיד של שחר. זמנה, לכתחילה עד סוף שבע שעות (זמניות) מתחילת היום. ד. תפילת תשלומין תפילה הנאמרת במקום תפילה שלא נאמרה. כגון: מי שלא התפלל תפילת מנחה, עליו להתפלל בתפילת ערבית פעמיים שמונה עשרה, פעם אחת - עבור תפילת ערבית, ופעם שניה - עבור תפילת מנחה אותה עליו להשלים. ה. תפילת הדרך תפילה קצרה הנאמרת לפני יציאה לדרך שיש בה סכנה, והיא ארוכה לפחות פרסה (כ-4 ק"מ). אומרים אותה לאחר היציאה מהעיר.

 
 
מידענוף
הודעות
מושגים ביהדות
הכיתות שלנו
מקצועות לימוד
תרגיל מחוזי ללמידה מרחוק
תורת חיים ותוכנית חינוכית
רב בית הספר - הרב שמואל כ"ץ שליט"א
מרכז צמיחה
מפגש עם ספר
מדעים
שקט! מצלמים
ארכיון
הענן החינוכי