יום ה', ג’ באייר תשפ”א
11:53 (24/02/11) עורך ראשי

מושגים ביהדות גליון מספר 22 מתנות עניים א. מתנות עניים 5 מתנות שציותה התורה לתת לעניים (ויקרא י"ט, ט'-י'), והן: בתבואה - פאה, שכחה ולקט; באילנות – פאה ושכחה, ובכרם - פרט, עוללות ושכחה. ב. פאה אחת מ-5 המתנות שציותה התורה לתת לעניים (ויקרא י"ט, ט'-י'). כל בעל שדה חייב להשאיר בסוף (בקצה = פאה) שדהו קמה לא קצורה עבור העניים. גם בפירות האילן יש להשאיר פאה. בעצים גבוהים - על בעל הבית להוריד את הפירות מהעץ, ולחלקם לעניים. מהתורה - אין שיעור לפאה, אפילו בשיבולת אחת יצא ידי חובה. חכמים קבעו את שיעורה - אחד משישים מהיבול. מהתורה נוהגת מצווה זו רק בארץ-ישראל, ומדרבנן גם בחוץ לארץ. ג. שכחה אחת מ-5 מתנות שציותה התורה לתת לעניים (דברים כ"ד, י"ט). עומר (או שני עומרים) שנשכח בשדה בשעת הקציר, אסור לבעל השדה לחזור ולקוצרו או לקחתו, אלא עליו להשאירו לעניים. וכן לגבי פירות האילן, כגון: שני ציבורי זיתים - אין לקוטפם. ד. לקט אחת מ-5 מתנות שציותה התורה לתת לעניים (ויקרא י"ט, ט'). שיבולת או 2 שיבולים שנשרו מיד הקוצר או מהמגל, אסור לבעל השדה לקחתן, אלא עליו להשאירן לעניים שיבואו ללקטן. ה. פרט - עוללות פרט - אחת מ-3 המתנות שציותה התורה לתת לעניים בכרם (ויקרא י"ט, י'). גרגיר אחד או שניים שנפרטו (נפלו) מאשכול ענבים בעת הקציר, אסור לבעל הכרם לקחתם אלא עליו להשאירם לעניים. עוללות - אחת מ-3 מתנות שציותה התורה לתת לעניים בכרם (ויקרא י"ט, י'). אשכול ענבים קטן, שענביו מפוזרים ולא יורדים זה על גבי זה, ואין להם פסיגים המחוברים בשדרה זה על גב זה, אלא הענבים גדלים ישירות על השדרה המרכזית של האשכול - חייב בעל הכרם להשאירו לעניים.

 
 
הכיתות שלנו
מידענוף
הודעות
מושגים ביהדות
מקצועות לימוד
תרגיל מחוזי ללמידה מרחוק
תורת חיים ותוכנית חינוכית
רב בית הספר - הרב שמואל כ"ץ שליט"א
מרכז צמיחה
מפגש עם ספר
מדעים
שקט! מצלמים
ארכיון